مقاله

دلیل کم شدن روغن موتور سیکلت

موتورسیکلت هایی که دارای ترمز دیسکی و ترمز هیدرولیکی هستند، دارای روغن ترمز میباشند توسط
پمپ هیدرولیک و فشار روغن ترمز باعث میشود که لنت های ترمز به دیسک ترمز فشار وارد کند و این
فشار باعث می شود که موتور ترمز بگیرد. حال بعضی از اوقات وقتی ما داریم سرویس دورهای موتورمان را
انجام میدهیم قسمتهای مختلف موتور را چک میکنیم. ممکن است ببینیم که روغن ترمز موتورمان کم شده
است در این حالت ما باید علت آن را پیدا کنیم. وقتی روغن ترمز موتورسیکلتمان کم میشود، به عواملی
بستگی دارد که باید علت اصلی آن را پیدا کنیم. خیلی مهم است که این عیب را پیدا کنیم تا سیستم ترمزمان
را به خوبی تنظیم کنیم.


انواع روغن ترمز
هنگامی که متوجه شدید روغن ترمز موتورتان کم شده است نباید سر خود به آن روغن اضافه کنید.این
نکته را مورد توجه قرار دهید و بدانید که روغنی که در سیستم ترمز موتورسیکلت وجود دارد اضافه کردنی و
تعویض کردنی نیست و در صورتی که روغن آن نشتی داشته باشد باید آن نشتی را رفع کنیم و بعد روغن را به
صورت کامل تعویض کنیم.چون روغنی که نو است کیفیتش با روغنی که چند مدت استفاده شده است فرق
دارد و کیفیت آن طی استفاده پایین تر میآید پس بهتر است در صورت کمبود روغن از هر طریقی روغن
کامل تعویض گردد.
تعویض روغن ترمز سیستم موتورسیکلت بهتر است هر دو سال یکبار صورت بگیرد و هر دو سال باید
به صورت کامل تخلیه گردد و روغنترمز تازه جایگزین آن شود.
اگر روغن ترمز تعویض نشود چه اتفاقی می افتد؟
اگر در این دو سال روغنترمز موتورسیکلت تعویض شود بهتر است و سیستم ترمز راحت تر و روانتر کار
خواهد کرد، چون طی این دوره به علت کارکرد آن کیفیت روغن کاهش مییابد. اگر روغن را هم تعویض
نکنیم باز هم سیستم ترمز کار خواهد کرد پس چرا روغن را تعویض کنیم؟
دلیل اصلی تعویض روغن به این علت است که روغن طی این مدت تحت فشار،گرما و سرما قرار میگیرد
و خاصیت اصلی آن کاهش مییابد و حتی خاصیت آن از بین میرود به همین علت بهتر است آن را تعویض
کنیم تا خدایی ناکرده با خرابی سیستم ترمز در حال حرکت مواجه نشویم.
روغن ترمز پارس شیمی آبی
لنت ترمز موتورسیکلت اپرول مدل S
روغن ترمز جی پارس دات3 DOT3
دلایل کم شدن روغن ترمز موتور چیست؟
۱ -اولین علت میتواند نشتی روغن باشد که در سیستم ترمز یا شیلنگ روغن ترمز به وجود میآید.
در صورتی که نشتی وجود داشته باشد باید نشتی آن به صورت کامل رفع شود و روغن نو جایگزین روغن
فعلی گردد.و بهتر است که روغن جدید روی روغن قبلی اضافه نشود.
۲ -دلیل دوم کم شدن روغنترمز موتورسیکلت به این علت است که لنت های ترمز مصرف می شود و
قطر لنت های ترمز کاهش مییابد در این حالت روغن بیشتری داخل سیستم ترمز میرود و مشاهده خواهید
کرد که مقداری از ارتفاع روغن در مخزن آن کم شده است در این حالت نباید روغن اضافه شود چون ممکن
است لنت ها به دیسک فشار بیشتری وارد کنند و به مرور زمان هم دیسک و هم لنتهای ترمز خیلی سریعتر
خراب شوند در این حالت وقتی شما لنت ترمز خود را عوض کنید به احتمال ۹۰ درصد روغن به سر جایش
برمیگردد و کمبود روغنترمز رفع می شود.
اگر روغن سرجایش برگشت نکرد و در مخزن به جای اولیه خود نرسید باید سیستم ترمز و نشتی آن
چک شود. به احتمال زیاد روغنترمز نشتی داشته است.
چطور بفهمیم که چه روغن ترمزی برای موتورم مناسب است؟
اگر روی درپوش روغنترمز نگاه کنید نوشته است که چه نوع روغنی احتیاج دارید معموًال دو کلمه
زیر روی درپوش آن نوشته شده است DOT3 یا DOT4
استاندارد روغنترمز DOT3
اگر روی درپوش DOT3 نوشته شده بود روغن ترمزی که دارای بطری زرد رنگ است برای موتور
سیکلت مورد نظر ما نیاز است.
استاندارد روغنترمز DOT4
اگر روی درپوش روغن ترمز DOT4 نوشته شده بود روغن ترمزی که دارای بطری آبی رنگ است
برای موتورسیکلت ما مناسب است.
بعضی از موتورها وجود دارند که ترمز جلو و عقب آن ها از از هر دو نوع روغن استفاده می شود مثًال
ترمز جلو روغن دارای استاندارد DOT4 و ترمز عقب دارای استاندارد DOT3 است.

جهت دیدن اموزش نحوه تعویض روغن موتور سیکلت کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *