مقاله

معرفی و لیست بهترین موتورسیکلت های انژکتوری سال 1401

Top most affordable fuel-injected motorcycles in Iran

از سال 1395 خط تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری در ایران متوقف گردید و جایگزین آنها موتورهای
با سیستم سوخت رسانی EFI یا همان انژکتوری جهت جلوگیری از آلودگی بیشتر محیط زیست روانه بازار
شده اند و اکنون پس از گذشت 6 سال از عرضه این موتورسیکلت ها متاسفانه این موتورسیکلت ها با خرابی
بهترین موتورسیکلت های سال 1401 انژکتوری بازار ایران
بسیار خود باعث شدند تا عالقمندان به موتورسیکلت با صرف هزینه های بسیار و دردسرهای بسیاری در
تامین قطعات این موتورسیکلت ها مجبور به کاربراتوری نمودن موتورسیکلت های خود بشوند. از این روی
باشگاه موتورسواران ایران هرساله با تست و بررسی موتورسیکلت های عرضه شده در بازار ایران سعی
مینماید تا اقدام به معرفی بهترین موتورسیکلت ها با باالترین قدرت، گشتاور، کیفیت و امکانات به کلیه
عالقمندان به موتورسیکلت نماید.
در مراحل تست و بررسی کلیه موتورسیکلت ها توسط باشگاه موتورسواران ایران از هر گونه تعصب در
برند یا دریافت وجهی از سوی تولید کنندگان خودداری و نتایج حاصل از بررسی های خود را بدون هیچ گونه
مواردی که تاثیر در آن باشد را مطابق با آنچه که در آزمون های عملی از موتورسیکلت های بازار ایران بدست
آمده را در اختیار عالقه مندان گذاشته و آنها را منتشر مینماید و باشگاه موتورسواران ایران هیچ گونه حمایت
مالی در این راستا توسط هیچ شخص یا نهادی نمیگردد.
پس از بررسی اولین موتورسیکلت های انژکتوری سال 1401 به دلیل تبلیغات وسیع شرکت های مونتاژ
کننده و وارد کنند موتورسیکلت در کشور بر آن شدیم طبق رسم همه ساله و تقاضای عالقمندان به صنعت
موتورسیکلت و موتورسواری پس از حدود 82 روز از انجام تست و بررسی بیش از 352 موتورسیکلت امروز
نتایج آن منتشر گردیده است. پس در ادامه با من حمید حساس در سایت باشگاه موتورسواران ایران همراه
باشید تا ببینم بهترین موتورسیکلت های عرضه شده در سال 1401 کدام هستند.
توجه:
بررسی صورت گرفته در زمان انتشار این مطلب نسبت به موتورهای موجود و مطرح تا ابتدای تیر
ماه 1401 می باشد. ”
با توجه به نتایج حاصله عملکرد سیستم های EFI بر روی محصوالت تولیدی سال 1401 و مقایسه
با زمان مشابه در سال 1400 میتوان گفت بر خالف تبلیغات و گفته های وارد کنندگان و منتاژ کننده گان
صنعت موتورسیکلت، موتورسیکلت های با سیستم سوخت رسانی EFI چندان بهبود نداشته اند و متاسفانه
شاهد عملکرد ضعیف در طول عمر کارکرد بخش سوخت رسانی آنها هستیم .
خبر خوب در رابطه با موتورسیکلت های تولید شده در سال 1401 و عرضه آنها به بازار این است که
شاهد افزایش سطح کیفیت قطعات جانبی و افزایش بهبود امکانات وطراحی بهتر ظاهری کایت و رنگ و
روشنایی در کنار کاهش مصرف سوخت، آن است. از این روی برخالف تولید موتورسیکلت های سال 1400
امروز شاهد این هستید که موتورسیکلت های بیشتری به عنوان موتورسیکلت های برتر در فهرست بهترین ها
جای گرفته اند.
لذا همچنان توصیه میکنیم اگر قصد تعویض و یا فروش موتورسیکلت های کاربراتوری برای حداقل 5
سال را ندارید بهتر است از موتورسیکلت های کاربراتی استفاده نمائید.


خوشبختانه شاهد بودیم شرکت ها با واردات موتورسیکلت های آماده بجای واردات قطعات و مونتاژ آنها
به صورت یک موتورسیکلت و عرضه آن به مشتری باعث افزایش بهبود قدرت و گشتاور و در نتیجه پایداری
عملکرد کلی موتورسیکلت ها شده اند. اما همچنان کاهش چشم گیر قدرت و گشتاور در موتورسیکلتهای
EFI زیر حجم سیلندر 150 سی سی باعث گردیده است که در سال 1401 فقط از نظر کیفیت لوازم جانبی و
امکانات و ظاهر بهتر اقدام به معرفی موتورسیکلتها به جهت خرید نمائیم. تنها موتورسیکلت هایی که از نظر ما
میتوان برای آنها هزینه نمود و برترین هستند را با نماد ستاره طالیی مشخص نموده ایم. هر موتورسیکلت که
دارای 5 و 6 ستاره طالیی باشد را فقط توصیه می نمایم.

بهترین موتور های 250 سی سی

بهترین موتور های 200 سی سی

بهترین موتور های 150 سی سی

بهترین موتور های 125 سی سی

توجه: کلیه موتورسیکلتهای 150 سی سی به پایین که در فهرست موجود نیستند به دلیل کاهش
چشمگیر سطح کیفیت و قدرت و گشتاور در فهرست بهترین موتورسیکلت های سال 1401 جایی ندارند و از
بردن اسم و نام آنها در فهرست خود داری شده است.


لازم به ذکر است با توجه به تست های صورت گرفته اکثر موتورسیکلتهای EFI مدل های 99 همچنان
بهتر از مدل های 1400 و 1401 از نظر سیستم سوخت رسانی EFI هستند و موتورسیکلت های انژکتوری
مدل 1401 دقیقا دارای همان سیستم سوخت رسانی در موتورسیکلت های سال 1400 بوده و به طور متوسط
اکثر آنها پس از طی مصافتی تقریبا بین 12000 الی 15000 کیلومتر با نقص فنی در سیستم EFI مواجه
گردیده )بجز آنهایی که دارای ستاره اند(.
موتورسیکلت هایی که داری 6 و 5 ستاره هستند حدود تقریبی 000.50 الی 000.60 و موتورسیکلت
های دارای 3 و 4 ستاره حدودا بعد از 000.20 الی 000.25 و موتورسیکلت های دارای 1 الی 2 ستاره بعد از
حدودا 000.12 الی 000.15 کیلومتر با نقص در سیستم سوخت رسانی مواجه گردیدند.
عمده نقص های وارد شده در این موتورسیکلت ها مربوط به از کار افتادن پمپ بنزین، عدم عملکرد
سوزن انژکتور، از کار افتادن سنسور دما، بروز نقص و آسیب در قطعات الکترونیک بخش ECU و در نهایت
غیر فعال شدن سنسور اکسیژن بود.
کاهش راندمان عملکرد این موتور سیکلت ها در بخش سیستم سوخت رسانی آنها بیشتر تحت تاثیر
کاهش قدرت خرید مردم و درنتیجه آن شرکت ها برای حفظ ماهیت بقای شرکت مجبور به استفاده از سیستم
های با درجه کیفیت پایین و عدم امکان تهیه قطعات با کیفیت باال به دلیل وجود تحریم ها، افزایش فشارهای
وارده بر شرکت های موتورسیکلت سازی بر رعایت استانداردهای بیشتر در زمینه استفاده اجباری از سیستم
های سوخت رسانی EFI و همچنین افزایش نرخ ارز و … باعث کاهش سطح کیفی موتورسیکلت ها است.
به جد توصیه میگردد اگر موتورسیکلتی با امتیاز زیر 3 ستاره را خریداری کرده اید تحت هیچ شرایطی
از آن برای طی مصافت های طوالنی یک سره بیش از 50 کیلومتر استفاده نکنید. همچنین در کلیه
موتورسیکلت هایی که دارای زیر 5 ستاره امتیاز هستند تحت هیچ شرایطی نگزارید بنزین درون باک آنها
کمتر از 4 لیتر بگردد زیرا با کاهش سطح بنزین احتمال از کار افتادن پمپ بنزین در نتیجه دمای باالی آن و
عدم خنک شدن توسط بنزین درون باک بسیار باال است. همچنین قبل از هر سوخت گیری در پمپ بنزین ها
حداقل 15 دقیقا باید موتورسیکلت شما خاموش باشد در غیر این صورت به دلیل کاهش دمای یک باره پمپ
بنزین درون باک احتمال از کار افتادن پمپ بنزین بسیار باال است.
از شست و شوی موتورسیکلت های با ستاره های کمتر از 4 ستاره توسط کارواشها جدا خودداری نماید
زیرا نفوذ رطوبت و آب به بخش ECU و سایر قسمت های الکترونیک این موتورسیکلت ها باعث آسیب و
عدم روشن شدن آنها میگردد.
تحت هیچ عنوان از مکمل سوخت یا بنزین سوپر برای موتورسیکلت های زیر حجم 200 سی سی یا
فاقط سیستم خنک کننده رادیاتور روغن یا آب و بخصوص موتورسیکلت های دارای کمتر از 3 استفاده
نکنید زیرا به دلیل اکتان باالتر بنزین سوپر و در نتیجه انفجار قوی تر در محفظه سیلندر و تولید دمای باالتر در
انجین احتمال آسیب به انجین و قطعاتی چون سیلندر، رینگ پیستون، سرسیلندر و همچنین خراب شدن
ساختار مولکولی سریع روغن موتور باعث آسیب به انجین میگردید.
افزایش دمای باالی انجین کلیه موتورسیکلت های بررسی شده همانند موتورسیکلت های مدل 1400
بوده و همگی حداقل بین 10 تا 15 درجه باالتر از مدلهای قبلی خود کار )1399 )می نمودند و موتورسیکلت
های کاربراتوری همچنان دارای دمای پایین تری نسبت به تمام انژکتوری ها هستند. در اکثر موتورسیکلت
های تست گرفته شده )بجز آنهایی که بیش از 4 ستاره اند( پس از طی حدود 6000 الی 8000 کیلومتر با
آسیب شمع یا طی حدود 1600 الی 2200 کیلومتر با کاهش سطح روغن به دلیل افزایش دمای انجین مواجه
شدند به همین منظور در موتورسیکلت های انژکتوری باید حداکثر پس از طی 1800 کیلومتر حتما روغن
موتور تعویض گردد. زیرا دمای باالی انجین باعث تخریب مولکولی روغن میشود.
توجه دمای باالی انجین در فصل گرم سال بررسی شده و ممکن است در فصول سرد مشکلی برای روغن
به وجود نیاید. توصیه میشود برای فصول گرم از روغن با توان حرارتی 50W/20W که توانایی کارکرد در
درجه دماهای باال را دارد استفاده شود.
همچنین بر روی این موتورسیکلت ها اقدام به فعال نمودن سیسم استارت دزدگیر )سیم رنگ آبی( نموده
و همچنین با اعمال تغییرات در سیستم روشنایی موتورسیکلت با استفاده از المپ های Osram متوجه شدیم
اکثرا موتورسیکلت های برند ایرانی با نقص در عملکرد ECU یا با سوختن فیوز مواجه میگردند. این امر نشان
میدهد که بخش ECU در موتورسیکلت های EFI بازار ایران بسیار به نوسانات ولتاژ در مدار حساس است و
هر گونه اعمال تغییرات در مدار برق این موتورسیکلت ها میتواند منجر به خاموشی موتورسیکلت و توقف آن
گردد.
در زمان بررسی تغییرات میزان تاثیر جریان کشیده شده از مدار متوجه شدیم استفاده از شارژرهای
USB چینی بی کیفیت در این موتورسیکلت ها باعث ایجاد مشکالتی در بخش ECU گردیده و موتورسیکلت با
ریپ زدن مواجه میگرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *