مقاله

راه های آسان کاهش مصرف سوخت در موتور سیکلت

Ways To Make Your Motorcycle More Fuel Efficient

سلام خدمت کاربران عزیز کینگ موتور توی این مقاله قصد داریم بهتون بگیم چیکار کنیم که موتورمون کمتر بنزین مصرف کنه ؟

دستگاه کاهش مصرف سوخت موتورسیکلت
انواع مختلفی از دستگاههای کاهش مصرف سوخت به بازار عرضه شدهاند. دستگاههایی در اندازهها و
شکلهای مختلف که سازندگان آنها وعده کاهش قابلتوجهی در مصرف سوخت موتورسیکلت را میدهند. ولی
آیا این دستگاهها واقعا مفیدند؟

بیایید کمی عمیقتر این دستگاهها را بررسی کنیم.
دستگاههای کاهش مصرف سوخت چگونه کار میکنند؟
دستگاههای صرفه جویی در مصرف سوخت دستگاههای کوچکی هستند که به یکی از قطعات موتور یا
قسمتی از سیستم احتراق داخلی متصل میشوند تا مصرف سوخت را کاهش دهند. معموال این دستگاهها
کوچک هستند و گاهی سیم و نشانگرهای LED نیز دارند. بعضی از آنها هم اصال »دستگاه« نیستند، بلکه
گیرههایی مغناطیسی هستند که به بخشی از ماشین متصل میشوند.
بسته به نوع دستگاه میتوانید آن را به لوله بنزین، ورودی هوا یا قسمت دیگری از موتور متصل کنید.
حتی بعضی از آنها مستقیما به فندک وصل میشوند! پس از نصب دستگاه باید راندمان سوخت موتورسیکلت
باال برود، صرفنظر از تعداد سالهای کارکرد موتورسیکلت، کشور سازنده آن و درست یا اشتباه بودن عادات
رانندگی شما.
انواع دستگاه کاهش مصرف سوخت موتورسیکلت
دستگاههای فراوانی برای موتورسیکلتهای بنزینی و گازوئیلی وجود دارد که بیشتر آنها به یک شکل عمل
میکنند. هریک از انواع این دستگاهها بخش متفاوتی از سیستم احتراق موتورسیکلت را هدف قرار میدهند.
به طورکلی میتوان این دستگاهها را به چند گروه زیر تقسیم کرد:
۱ .دستگاههای مولد هیدروژن
به زبان ساده این دستگاهها از آب برای تولیدن هیدروژنی استفاده میکنند که وارد موتور میشود. گفته
میشود که درنتیجه این فرایند موتورسیکلت قدرت بیشتر و مصرف سوخت بهینهتری خواهد داشت. متٔاسفانه
این دستگاهها بهاندازهای هیدروژن تولید نمیکنند که تفاوت قابلتوجهی در بهرهوری مصرف سوخت
موتورسیکلت ایجاد شود.
۲ .دستگاههای یونیزهکننده سوخت
این دستگاهها به سیستم سوخت و معموال بین پمپ هدایت سوخت و انژکتور متصل میشوند. این
دستگاهها ظاهرا میدانی یونی ایجاد میکنند که باعث میشود سوخت بیشتر تبخیر شود و سوختن آن در موتور
آسانتر شود. البته انژکتورهای سوخت مدرن نیز سوخت را به غبار ریزی تبدیل میکنند و موجب میشوند که
بیشتر آن بسوزد.
۳ .دستگاههای یونیزهکننده موتور
نوع دیگری از دستگاههای یونیزهکننده هستند که مستقیما به موتور وصل میشوند. کارکرد این
دستگاهها نیز مانند مورد قبلی است: یونیزهکردن سوخت و آسانترکردن سوختن آن. تفاوت این دستگاهها
در این است که مستقیما به موتور وصل میشوند، نه به لوله بنزین.
)Intake Vortex Devices( ورودی ورتکس دستگاههای. ۴
این دستگاهها نحوه ورود هوا به موتور را تغییر میدهند و ظاهرا موجب بهبود فرایند احتراق میشوند.
البته این دستگاهها بیش از آنکه مفید باشند، ضرر میرسانند. زیرا هنگامی که رایانه موتورسیکلت مشکلی در
ورودی هوای موتور احساس میکند، سعی میکند جریان سوخت را تنظیم کند و درنهایت فرایند احتراق
ناکارآمد و مشکلسازی خواهید داشت.
۵ .مگنتهای کاهش مصرف سوخت موتورسیکلت
این دستگاهها طوری طراحی شدهاند که به لوله بنزین متصل میشوند و ظاهرا روی سوخت اثر میگذارند و
موجب سوختن بهتر آن میشوند. نخست باید بگوییم که بنزین خاصیت مغناطیسی ندارد. بهعالوه یک
آهنربای کوچک نمیتواند تغییری در سوخت ایجاد کند. البته ممکن است که آهنربا روی قطعات
الکترونیکی اطراف خود اثر بگذارد. بنابراین باید مراقب باشید.
۶ .دستگاههای جرقهزنی
این دستگاهها شمعهایی »ویژه« هستند که ادعا میشود راندمان سوخت را باال میبرند. بعضی ادعا میکنند
که این دستگاهها سوخت را داغتر، سریعتر یا بهنوعی بهتر میسوزانند. داشتن دستگاهی که جرقهزنی را بهبود
دهد، فایدهای ندارد، زیرا موتور و اجزای آن طوری مهندسی شدهاند که این کار را به بهترین شکل ممکن
انجام میدهند.
۷ .انژکتورها )مانند آب، بخار سوخت(
بعضی از دستگاهها با تزریق موادی به لوله بنزین عمل میکنند. این مواد معموال آب یا بخار سوخت
هستند. گفته میشود که انژکتور آب از انفجار )Detonation ،)احتراق ناقص یا سایر مشکالت موتور
جلوگیری میکند. البته در حال حاضر بروز این مشکالت در موتورهای معمول و مدرن بعید است.
۸ .کاتالیزورهای سوخت
کاتالیزورهای سوخت دستگاه نیستند، بلکه فلزاتی هستند که مستقیما در باک موتورسیکلت قرار
میگیرند و ظاهرا باعث انجام واکنشهایی با سوخت میشوند و فرایند سوزاندن سوخت را بهتر میکنند.
۹ .افزودنیهای سوخت
بطری یا قوطیهای کوچکی هستند که این روزها تقریبا در همهجا پیدا میشوند و باید در مخزن سوخت
ریخته شوند. افزودنیهای سوخت احتماال مفید هستند، ولی درمورد کارایی و فواید آنها اغراق میشود.
آیا این دستگاهها واقعا مٔوثرند؟
بی شک ممکن است که هریک از این دستگاهها تٔاثیر اندکی بر بازده سوخت موتورسیکلتی شما داشته
باشند. اما این تأثیر، در بهترین حالت، ناچیز است. بنابراین بهتر است پولی را که به سختی به دست آوردهاید
در جای دیگری خرج کنید.
روشهای سادهای وجود دارد که با اجرای آنها میتوانید مصرف سوخت موتورسیکلتی خود را کاهش دهید.
روشهایی که شامل استفاده از دستگاههای تبلیغشده برای کاهش مصرف سوخت نمیشوند.
روشهای کاهش مصرف سوخت
با رعایت نکات ساده زیر میتوانیم مصرف سوخت موتورسیکلتی خود را کاهش دهیم:
۱ .رانندگی با سرعت مناسب
رانندگی با سرعت باال و پایین هر دو موجب افزایش مصرف سوخت میشوند. در سرعت کمتر از ۵۰
کیلومتر بر ساعت موتور با دنده پایینتری کار میکند و بنابراین سوخت بیشتری میسوزاند. از سوی دیگر،
سرعت باال نیز مصرف سوخت را افزایش میدهد. هنگام رانندگی در بزرگراه موتور موتورسیکلت باید برای
غلبه بر مقاومت باد سختتر کار کند. در سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت ۱۵ ٪و در ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت
۲۵ ٪سوخت بیشتری مصرف میشود.
بیشتر موتورسیکلتهای سواری، وانت و شاسیبلند زمانی که با سرعت ۵۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت
حرکت میکنند، باالترین راندمان سوخت را دارند. باالتر از این محدوده سرعت، وسایل نقلیه هرچه سریعتر
حرکت کنند، سوخت بیشتری میسوزانند. مثال وسیله نقلیهای با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت، حدود ۲۰٪
بیشتر از سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت سوخت مصرف میکند.
۲ .ثابت نگهداشتن سرعت
وقتی سرعت شما باال و پایین میرود، سوخت بیشتری مصرف میکنید. آزمایشها نشان دادهاند که
افزایش و کاهش سرعت بین ۷۵ تا ۸۵ کیلومتر بر ساعت در هر ۱۸ ثانیه میتواند مصرف سوخت را ۲۰
درصد افزایش دهد.
اگر با موتورسیکلتی اتوماتیک رانندگی میکنید، در بزرگراه از کروز کنترل استفاده کنید، زیرا موجب
میشود که موتورسیکلت شتابی نداشته باشد و با سرعت ثابتی حرکت کند. در رانندگی با ماشین دستی نیز، در
صورت لزوم، از دنده باالتر استفاده کنید. در هریک از این موارد، موتور دور بر دقیقه )RPM )کمتری دارد و
این مصرف سوخت را کاهش میدهد.
البته تغییر اندک سرعت ناشی از گرانش میتواند مفید باشد. اگر شرایط ترافیکی مسیر اجازه میدهد،
بگذارید که در سرباالییها سرعت موتورسیکلت کاهش یابد و پس از افتادن در سراشیبی، شتاب خود را
دوباره به دست بیاورید.
۳ .به آرامی شتاب گرفتن
هرچه سریعتر شتاب بگیرید، سوخت بیشتری مصرف میکنید، زیرا وقتی دور موتور پایین است، سوخت
کمتری مصرف میشود. در شهر میتوانید با فشاردادن آرام پدال گاز مصرف سوخت را کاهش دهید. برای
اینکه تا حد ممکن در مصرف سوخت صرفهجویی کنید، در ۵ ثانیه سرعت ماشین را از صفر به ۲۰ کیلومتر بر
ساعت برسانید. فرض کنید که یک فنجان چای روی داشبورد است و باید طوری شتاب بگیرید که چای درون
فنجان نریزد!
۴ .بهموقع بازکردن پنجرهها و استفاده از سیستم تهویه
در سرعت باالتر از ۸۰ کیلومتر بر ساعت رانندگی با پنجرههای باز مقاومت زیادی در برابر باد ایجاد
میکند و بهدلیل سختترشدن حرکت موتورسیکلت مصرف سوخت باال میرود. بنابراین در سرعت باال بهتر
است که بهجای بازکردن پنجرهها سیستم تهویه هوا را روشن کنید.
ولی هنگام رانندگی در شهر و با سرعت کم، بهتر است که پنجرهها را باز کنید. زیرا تهویه مطبوع یا کولر
مصرف سوخت را تا ۲۰ ٪افزایش میدهد. اگر استفاده از سیستم تهویه موتورسیکلت ضروری است، از گزینه
بازچرخش )Circulation-Re )استفاده کنید. این کار میتواند تٔاثیر سیستم تهویه بر مصرف سوخت را به
حداقل برساند.
۵ .تعویض فیلتر هوا
کثیف بودن فیلتر موجب میشود که موتور سختتر کار کند و مصرف سوخت افزایش یابد. فیلتر هوا را
به طورمرتب و بر اساس دستورالعمل سازنده موتورسیکلت تعویض کنید.
۶ .پرهیز از گذاشتن بار اضافی در موتورسیکلت
توجه به میزان باری که داخل موتورسیکلت قرار میدهید اهمیت زیادی دارد، زیرا وزن زیاد مصرف
سوخت را باال میبرد. هر ۵۰ کیلوگرمی که به وزن موتورسیکلت اضافه میشود، مصرف سوخت را تا ۲٪
افزایش میدهد. پس وسایل غیرضروری را در صندوقعقب و داخل موتورسیکلت قرار ندهید.
اگر از باربند موتورسیکلت استفاده نمیکنید، آن را بردارید. زیرا کشش آیرودینامیکی مصرف سوخت در
بزرگراه را تا ۲۰ ٪افزایش میدهد.
۷ .پرهیز از رانندگی در جادههای خاکی و ناهموار
جادههای ناهموار، خاکی و شنی زمان رانندگی را ۳۰ ٪افزایش میدهند. موتورسیکلت در چنین جادههایی
ثبات ندارد و برای عبور از آنها به زمان بیشتری نیاز دارید.
۸ .تنظیم باد تایرها
لاستیکهای کمباد در جادهها مقاومت چرخشی )Resistance Rolling )باالتری دارند. یعنی با هر
کیلومتری که طی میشود، تایرها اصطکاک و مقاومت چرخشی بیشتری تولید میکنند و درنتیجه مصرف
سوخت افزایش مییابد. اگر تمام تایرهایتان بهمیزان ۱۰ Psi( پوند بر اینچ مربع( کمباد باشند، راندمان
سوخت تا ۱۰ ٪کاهش مییابد.
رانندگی با تایرهایی که ۵۶ کیلو پاسکال )۸ پوند بر اینچ مربع( کمباد هستند، مصرف سوخت را تا ۴٪
افزایش میدهد و میتواند عمر الستیکها را بیش از ۱۰ هزار کیلومتر کاهش دهد.
برای اطالع از فشار باد تایر مناسب برای وسیله نقلیه خود به پالکارد اطالعات تایر رجوع کنید. پالکارد
اطالعات تایر معموال در چهارچوب در سمت راننده یا در لبه در طرف راننده نصب شده است.
۹ .پیشبینی حرکت بعدی خود
هنگام رانندگی به جلو نگاه کنید تا ببینید چهچیزی در مسیر است. با نگاه دقیق به آنچه عابران پیاده و
سایر موتورسیکلتها انجام میدهند و تصور اینکه در مرحله بعدی چه کاری انجام خواهند داد، میتوانید تا حد
ممکن سرعت خود را ثابت نگه دارید و سوخت کمتری مصرف کنید. با این روش از ترمزگیری شدید نیز
پرهیز میکنید. ترمز شدید مصرف سوخت را باال میبرد، چون پس از آن باید دوباره شتاب بگیرید.
هنگام نزدیکشدن به چراغقرمز نیز بهجای اینکه ترمز را تا آخر فشار دهید، سعی کنید سرعت خود را
بهتدریج کم کنید و بایستید. با برداشتن پایتان از روی پدال گاز و خالصکردن دنده و کاهش سرعت تدریجی،
بهجای استفاده از ترمز، در مصرف سوخت و هزینههایتان صرفهجویی خواهید کرد.
۱۰ .رانندگی نکردن در ساعات شلوغی و ترافیک
در ترافیک باید با دنده پایین حرکت کنید و بارها ترمز کنید و همه اینها مصرف سوخت موتورسیکلت را
باال میبرد. در صورت امکان برای زمانهای رفتوآمد به محل کارتان طوری برنامهریزی کنید که مجبور
نباشید در ساعات اوج شلوغی و ترافیک رانندگی کنید.
۱۱ .خاموش کردن ماشین هنگام توقف
وقتی باید بیش از ۶۰ ثانیه توقف کنید، ماشین را خاموش کنید، البته بهجز مواردی که در ترافیک هستید.
هر وسیله نقلیه معمولی با موتور ۳لیتری بهازای هر ۱۰ دقیقه روشنبودن در هنگام توقف، ۳۰۰ میلیلیتر
)بیش از یک فنجان( سوخت مصرف میکند.
۱۲ .استفاده درست از گیربکس دستی
برای داشتن بهترین بازده سوخت به دورسنج موتور یا تاکومتر )که دور موتور را نشان میدهد( دقت
کنید و با توجه به آن دنده را عوض کنید. هرچه دور موتور بیشتر باشد، موتور سوخت بیشتری میسوزاند.
بنابراین دندههای پایین را بهنرمی و بهسرعت عوض کنید و در دندههای باالتر سرعت خود را افزایش دهید.
۱۳ .بسته بودن در باک بنزین
اگر در باک بنزین خوب بسته نشود، مقداری از بنزین تبخیر و از مخزن خارج میشود. پس همیشه در
بستن در باک دقت کنید و از کامال بستهبودن آن مطمئن شوید.
۱۴ .سرویس منظم موتورسیکلت
سرویس دورهای موتورسیکلت در حفظ راندمان سوخت موتور مٔوثر است. قطعات موتور بهصورت
پشتسرهم کار میکنند. در صورت نگهداری نادرست، آلودگی و خوردگی بین قطعات جمع میشود و
نمیگذارد که موتور روان کار کند. به همین دلیل است که روغن موتور اهمیت دارد. روغنموتور مناسب
میتواند به کاهش اصطکاک در موتور، مقابله با تجمع آلودگی و بهبود مصرف سوخت کمک کند.
اگر ماشین خود را بهطورمنظم سرویس نکنید، مصرف سوخت آن تا ۳۰ ٪افزایش مییابد!
۱۵ .پشتسرهم انجامدادن سفرها
رانندگی طوالنیتر موجب میشود که موتور گرم شود و به بهترین دمای خود برای مصرف بهینه سوخت
برسد. بنابراین بهتر است که کارهایتان را یکی پس از دیگری انجام دهید و طوری برنامهریزی کنید که از چند
بار طیکردن یک مسیر و رانندگی در ترافیک و ساعات شلوغی پرهیز کنید.
۱۶ .کمتر رانندگی کردن
برای کاهش مصرف سوخت، کمتر از موتورسیکلت استفاده کنید:
مسیرهای کوتاه را پیاده یا با دوچرخه طی کنید.
تا جای ممکن از حملونقل عمومی استفاده کنید.
اگر مسیر مشترکی با همکاران یا دوستانتان دارید، از یک موتورسیکلت استفاده کنید.
در صورت امکان دورکاری کنید. بهازای هر روز دورکاری میزان سوخت مصرفی شما ۲۰ ٪کاهش
مییابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *